คำสั่ง เลขที่ 011/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน โครงการการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ และการวิจัยกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง เลขที่ 011/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน โครงการการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ และการวิจัยกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 Download